Privacy

Art.1 Privacyregels

De Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (= AGV, van toepassing vanaf 25 mei 2018) legt strikte regels en voorwaarden op aan bedrijven en handelaars bij de verwerking van persoonsgegevens en dit om de privacy te beschermen.


Bij Kadotheek-Leonidas hechten we veel belang aan een optimale service. Bovendien moeten onze klanten ons volledig kunnen vertrouwen. Om een optimale service te kunnen bieden, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens van onze gebruikers en bezoekers. Deze gegevens verzamelen wij op een verantwoorde manier en wij springen uiterst zorgvuldig om met de opslag ervan. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan
derden. Met deze privacyverklaring willen we u duidelijke en nauwkeurige informatie geven over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Art.2 De verwerkingsverantwoordelijke

De “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens is de verantwoordelijke van de website die u heeft gebruikt en via dewelke u persoonsgegevens heeft gegeven. Koen Segers treedt op als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens enkel en alleen voor marketingdoeleinden en beantwoordt voor de verwerking van deze gegevens eveneens aan de geldende wet- en regelgeving en kan indien gewenst gecontacteerd worden via tel + 32 (0)16 463555 of via info@kadotheek.be.

Art.3 Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking

We kunnen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor legitieme en noodzakelijke doeleinden (art. 6 van de AVG). Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds op wettelijke basis:

 • met verkregen toestemming;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • voor de verwerking van de verkoopovereenkomst;
 • bij gerechtvaardigd belang dat zwaarder doorweegt dan het belang van de betrokkene.

Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken en opslaan voor volgende doeleinden:

 • om een gebruikersaccount aan te maken;
 • om uw bestelling/retour te verwerken;
 • om de levering van uw bestelling op te volgen en u te informeren over mogelijke problemen;
 • om u nieuwsbrieven of andere gerichte marketingacties te sturen, om u bijvoorbeeld te informeren over nieuwe aanbiedingen en promoties;

Art.4 Wat zijn de persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie met betrekking tot u op basis waarvan u kan worden geïdentificeerd. Anonieme gegevens aan de hand waarvan iemand niet kan worden geïdentificeerd, worden daarom niet als persoonsgegevens beschouwd. Uw persoonsgegevens kunnen onder meer zijn :

 • Gegevens met betrekking tot uw identiteit (naam, voornaam, adres, btw-nummer, bedrijfsnummer, enz.);
 • Persoonlijke statusgegevens (telefoonnummer, persoonlijke e-mail, …);
 • Financiële gegevens (bankrekeningnummer, factureringsgegevens, …);
 • Gegevens met betrekking tot de uitvoering van een contract (voorwerp van het contract, factureringsadres, beroepsmatige gegevens, …);
 • Gegevens met betrekking tot het gebruik van elektronische apparatuur, zoals computers (wachtwoord, logingegevens, elektronische identificatiegegevens, factureringsgegevens, …);

Gevoelige gegevens :
De verwerking van persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen of de religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt, alsook de verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de identificatie van een natuurlijke persoon als zodanig of gegevens die de seksuele geaardheid of het seksuele leven van een natuurlijke persoon betreffen, zijn verboden. Wij verbinden ons ertoe dit verbod strikt na te leven.

Hoe gebruiken we uw gegevens ?
Met wie delen we uw gegevens ?

Art.5 Bronnen en oorsprong van persoonsgegevens

Naar alle waarschijnlijkheid zijn de initiële gegevens van uzelf afkomstig. Indien u niet van plan bent de vereiste of noodzakelijke gegevens te verstrekken, kunt u bepaalde voordelen verliezen en/of kunnen we besluiten onze diensten te beëindigen.

Art.6 Toegang tot persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn normaal gezien alleen voor intern gebruik. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven ook geen persoonsgegevens door aan derden, behalve indien:

 • noodzakelijk voor onze dienstverlening;
 • wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
 • er een gerechtvaardigd belang is voor ons of de betrokken derde partij;
 • u ons hiervoor uw toestemming geeft.

We zorgen ervoor dat onze onderaannemers de AVG-regelgeving naleven. De gegevensverwerking door deze laatsten is onderworpen aan een strikt juridisch kader.

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van een KBC-Paypage account. In het kader van de Paypage account wordt een beroep gedaan op Ingenico als verwerker van persoonsgegevens. 

KBC en Ingenico verwerken de hierna beschreven transactiegegevens. De transactiegegevens worden verwerkt met het oog op: 

(i)de ondersteuning bij het activeren van de Paypage account en bij onregelmatigheden of problemen bij de werking ervan; 

(ii) een globaal overzicht op de werking van de Paypage account; 

(iii) de ondersteuning in het kader van fraudepreventie. 

De transactiegegevens zijn alle gegevens die 

• betrekking hebben op de activatie van de Paypage account  

• de klanten overmaken aan de Paypage website met het oog op de verwerking door de KBC-Paypage dienst; en 

• betrekking hebben op de klanten, en die door een derde partij worden overgemaakt aan de Paypage website met het oog op het gebruik 

Bpost 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Bpost voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met Bpost delen. Bpost gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat Bpost of onderaannemers inschakelt, stelt Bpost uw gegevens ook aan deze partijen
ter beschikking.

Art.7 Bewaartermijn van de gegevens

We zetten de nodige middelen in om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden bewaard voor de hierboven beschreven doeleinden en dat deze de wettelijke termijnen niet overschrijden.

Art.8 Wat zijn uw rechten ?

Wij verbinden ons ertoe passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om de veiligheid van de verwerking van persoonsgegevens van iedereen te waarborgen (Art. 32 van de AVG).

 • Recht op toegang (Art. 15 van de AVG): Wij verlenen het recht op toegang tot uw eigen persoonsgegevens en het recht om deze te verkrijgen of er een kopie van te maken voor zover dit redelijk is.
 • Recht op rechtzetting (Art. 16 van de AVG): Wij kennen de mogelijkheid toe om een rechtzetting van foutieve gegevens aan te vragen en te vragen deze aan te vullen zoals ze moeten zijn. We zullen de wijzigingen meedelen aan de betrokken partij.
 • Recht om te worden vergeten (Art. 17 van de AVG) en het recht op beperking van de verwerking (Art. 18 van de AVG);
 • Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om in de volgende gevallen de verwijdering van persoonsgegevens toe te staan :
  • Gegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt;
  • U maakt bezwaar tegen de verwerking;
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • Recht om een klacht in te dienen (Art. 77 van de AVG): De klant heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de privacycommissie indien hij van mening is dat de verwerking van zijn persoonsgegevens een inbreuk vormt op de AVG.
 • Recht om toestemming in te trekken: Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking: Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: Elke gebruiker of bezoeker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijk over te dragen.
 • Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Art.9. Kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar mogen onder geen enkele omstandigheid gebruik maken van onze diensten. Kadotheek-Leonidas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van deze site door kinderen en jongeren en behoudt zich het recht voor om bestellingen geplaatst door kinderen of jongeren te weigeren.

Art.10. Hyperlinks

Mogelijks zal u links vinden op onze webshop naar andere websites en andere sociale media toepassingen. Zodra u evenwel de webshop verlaat is de privacyverklaring van Kadotheek-Leonidas niet meer van toepassing Kadotheek-Leonidas is onder geen enkel beding verantwoordelijk voor de informatie op een andere website of sociale media toepassing.

Art.11. Wat is onze verbintenis

We hebben tot doel beveiligingstechnieken te implementeren om de opgeslagen gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, ongepast gebruik, wijzigingen, onwettige of accidentele vernietiging en onbedoeld verlies.

Art.12. Procedure bij inbreuken

Het is altijd mogelijk dat de persoonsgegevens die worden verwerkt in verkeerde handen vallen als gevolg van menselijke fouten, computerfouten, enz.
Indien de inbreuk een hoog risico oplevert voor de rechten en vrijheden van de persoon, zullen we de betrokkenen onmiddellijk op de hoogte brengen van de feiten en maatregelen. We zullen ervoor zorgen dat de nodige stappen worden ondernomen om de privacycommissie van de inbreuk in kwestie op de hoogte te brengen binnen 72 uur na kennis te hebben genomen van de inbreuk, tenzij de inbreuk geen hoog risico vormt voor de rechten en vrijheden van de persoon. (Art. 32-34 van de AVG).

Art. 13. Toestemming

Deze privacyverklaring voorziet u van al de informatie noodzakelijk om de keuze te kunnen maken of u deze webshop wenst te gebruiken en dus uw persoonlijke informatie wenst te verzenden. Door op de webshop te vertoeven en elektronisch met ons te communiceren, erkent en aanvaardt u de privacyverklaring. Automatisch gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonlijke informatie zoals die in deze privacyverklaring wordt omschreven. Voor vragen kan u steeds terecht op volgend e-mailadres: info@kadotheek.be
telefonisch: +32 (0)16 46 35 55
of per post: Kadotheek-Leonidas, Werchtersesteenweg 4, 3150 Haacht, België.

Deze privacyverklaring werd laatst gewijzigd op 25 mei 2018. We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen.

Art. 14. Cookies policy

Zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen geen cookies ontvangt.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Item added to cart.
0 items - 0,00